Van onze partner BNP Paribas

Offshore energieopwekking heeft de wind mee

Offshore energieopwekking heeft de wind mee

Dat energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen) actueel is, zal niemand zijn ontgaan. Er gaat geen dag voorbij zonder dat dit breed wordt uitgemeten in het nieuws. En waar panelen gaan schuiven ontstaan kansen. Kansen voor bedrijven om zich te onderscheiden door innovatie en groei. En daarom ook kansen voor beleggers. Maar waar liggen die kansen precies? Dat is natuurlijk de hamvraag. In zonne-energie, windenergie of misschien in nieuwe technologieën die nu nog in de kinderschoenen staan? Of wordt de winst juist behaald door energiebesparing? Maar waar beleg je dan in? Als belegger speelt OBAM in op trends. Edwin Simon, portfoliomanager bij OBAM: “We kijken niet alleen waarin we wel moeten beleggen, maar ook waar we niet in moeten beleggen. Dat is de kunst van het kiezen.”Edwin Simon - BNP Paribas OBAM

Wind- of zonne-energie?
Om met de eerste keuze: wind - of zonne-energie te beginnen. Het is belangrijk zich te realiseren dat er grote verschillen zijn tussen de structuur van deze sectoren. Zo is de sector van de zonne-energie sterk gefragmenteerd door de vele aanbieders. Vooral de talrijke Chinese spelers zijn daarbij erg competitief op prijs, hetgeen zorgt voor zeer lage winstmarges door de hele sector heen. Het zal niet verbazen dat dit de verdiencapaciteit van bedrijven onder druk zet.
Windenergie daarentegen kent wereldwijd maar een aantal dominante spelers. Deze zijn in staat goede winstmarges te realiseren. Dat is een belangrijk argument voor het OBAM-team om op dit moment een voorkeur te hebben voor de windenergie sector.

Maar leunt de windenergiesector niet heel erg op subsidies?
Windenergie kan inmiddels al goed concurreren met de prijzen van conventionele energiebronnen. Grote projecten zijn in steeds mindere mate afhankelijk van overheidssubsidies. “Naar onze verwachting, zal voor 2020 de industrie zeer concurrerend gaan opereren ten opzichte van energie opwekking uit fossiele brandstoffen.” aldus Edwin.

Windturbines of infrastructuur?
Binnen de sector windenergie maken we een onderscheid tussen bedrijven die de windturbines zelf bouwen en ondernemingen die de infrastructuur daarvoor verzorgen. Beide segmenten kennen een aantal zeer dominante marktspelers, die we nauwlettend volgen. Momenteel hebben we een voorkeur voor bedrijven die actief zijn in de infrastructuur. De aanleg van offshore windparken leidt tot sterke groei in transmissies en interconnecties. Transmissiebekabeling brengt de energie van het windpark naar het land. Interconnecties zorgen ervoor dat netwerken op elkaar aangesloten zijn en elkaars stroom kunnen uitwisselen. Dat is nodig,  want door variërende weersomstandigheden is de  opwekking van windenergie niet altijd even constant.

Dat wil niet zeggen dat het allemaal rozengeur en maneschijn is in deze sub sector. Zo maakte het bedrijf SIF, bouwer van windmolens op zee, onlangs bekend te kampen met productiepieken en –dalen voor de Noordzee. Het bedrijf kan niet op voorraad produceren omdat elke funderingspaal anders is door specifieke zee-omstandigheden (diepte, ondergrond, stroming). Bovendien leveren de turbines steeds meer vermogen (waar drie jaar geleden 4 megawatt de standaard was is dat nu 8 en gaan we richting 12) en worden steeds groter, wat hogere eisen aan de fundering stelt.

Besparen levert ook rendement op
Naast groene energie opwekken draagt ook een lager energiegebruik bij aan verduurzaming. Een aantal grote multinationals gaat mee in de trend, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van energiebesparende technieken zoals recycling, zelfrijdende en dus minder energie verbruikende auto’s of zon reflecterende coatings in warme regio’s.

Klimaatakkoord zonder VS: go of no go?
Kort geleden maakte de VS bekend zich niet langer gehouden te achten aan het klimaatakkoord van Parijs. Hoewel dit ontegenzeggelijk een tegenslag is voor de lopende en toekomstige duurzaamheidsinitiatieven rijdt de trein en dus ook de energietransitie gewoon door, ook zonder de VS. De sector groene energie wordt in rap tempo zelfstandig en daarmee ook vanuit financieel oogpunt aantrekkelijk. Ook in de VS en voor Amerikaanse beleggers. Saillant detail daarbij is trouwens dat een van de grootste windmolenparken ter wereld staat in … Texas.

Dit materiaal is uitgegeven door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. Dit materiaal dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten. De in dit materiaal opgenomen opinies zijn het oordeel van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. op het gespecificeerde moment en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.