Personal finance

Beschikbaar inkomen stijgt, maar ook schulden nemen toe

22 september 2017 07:42

Beeld © ANP

Het reëel beschikbaar inkomen van Nederlandse huishoudens is in het tweede kwartaal van het jaar met 2,1 procent gestegen, net zoveel als in het eerste kwartaal. Tegelijkertijd namen ook de schulden door de aantrekkende huizenmarkt toe.

Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het inkomen steeg vooral doordat meer mensen aan het werk waren. De toename van de schulden van huishoudens komt doordat er in het tweede kwartaal meer woninghypotheken werden afgesloten.

Beschikbaar voor consumptie

Het reëel beschikbaar inkomen is het inkomen waarover huishoudens kunnen beschikken voor consumptie. Hieronder vallen alle inkomsten en uitkeringen van werknemers en zelfstandigen, aangevuld met opbrengsten uit rente en dividend, min belastingen en premies.

Vanaf het tweede kwartaal van 2014 nam het reële inkomen ieder kwartaal keer toe. De stijging in 2017 is van een vergelijkbare orde van grootte als de groei over 2016, die uitkwam op 2,3 procent.

Meer banen

Ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar namen de beloningen van werknemers toe met 4 procent (3,4 miljard euro). Dit bedrag steeg vooral doordat er bijna 200.000 banen bij kwamen. Het loon per arbeidsjaar bleef met een stijging van 0,5 procent achter bij de cao-loonontwikkeling van 1,4 procent.

De totale schulden van de Nederlandse huishoudens, inclusief instellingen zonder winstoogmerk, bedroegen eind juni ruim 760 miljard euro. Dat is ruim 3 miljard euro meer dan eind maart. De schulden van de niet-financiële bedrijven daalden juist met bijna 2 miljard euro naar 808 miljard euro.

Schuldquote ver boven EU-grens

Terwijl de schulden op woningen toenamen, dáálden de niet-hypothecaire schulden juist iets. De studieschulden namen iets toe, maar de overige niet-hypothecaire schulden, waaronder het consumptief krediet, daalden.

Omdat het bruto binnenlands product (bbp) sterker toenam dan de schulden, daalde de schuldquote, (de schuld als percentage van het bbp) tot 218,8 procent. Dit is weliswaar de laagste stand na 2008, maar ligt nog ver boven de door de Europese Commissie gestelde bovengrens van 133 procent.

Bron • RTL Z