Economie

Nieuw klimaatbeleid: nadruk op CO2-reductie, industrie aan de bak

Frederieke Hegger • 10 oktober 2017 16:17 @frederiekeh

Beeld ©

In 2030 moeten we 49 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Vooral de industrie moet zich daarvoor gaan inzetten via de afvang en opslag van CO2. De reacties op het klimaathoofdstuk zijn verdeeld: "Het gestelde doel voor de industrie is zeer, zeer optimistisch."

Hij stond al een tijdje op het wensenlijstje van meerdere partijen, zowel binnen als buiten de politiek: een klimaatwet. Zelfs De Nederlandsche Bank adviseerde een nieuw kabinet zo’n wet in de steigers te zetten.

Zo hebben bedrijven en consumenten op de lange termijn meer zekerheid over het energiebeleid en bijbehorende kosten. En nu komt hij er dus, die klimaatwet, waarin de hoofdlijnen van de onderstaande afspraken worden verankerd.

Een overzicht van de geplande maatregelen op gebied van energie- en klimaat:

 • Er komt een CO2-reductiedoel van 49 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Tegelijkertijd wil Nederland op Europees niveau pleiten voor 55 procent vermindering van de uitstoot.  
 • Met name de industrie moet, via afvang en opslag van CO2, daarvoor aan de bak en 18 megaton reductie gaan behalen voor 2030. 'Een passend, op innovatie gericht beleidspakket' moet ervoor zorgen dat de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven er niet onder lijdt. 
 • Voor deze operatie komt geld beschikbaar, zo blijkt. Want onder de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+) gaat, naast de opwekking van duurzame energie, ook de afvang en opslag van koolstofdioxide vallen.
 • Bij nieuwbouwhuizen en andere nieuwe gebouwen komt er 'in de regel' geen gasaansluiting meer. In plaats van een aansluitplicht komt er een warmterecht, 'waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet'.
 • De kolencentrales worden voor 2030 gesloten.
 • Er komt een CO2-heffing voor de elektriciteitssector. Die wordt in 2020 ingevoerd met een beginprijs van 18 euro per ton en loopt in tien jaar tijd op naar 43 euro in 2030, meldt D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven op Twitter
 • Er komen meer kavels beschikbaar voor windenergie op zee. Hoeveel is niet duidelijk. 
 • Uiterlijk in 2030 zijn alle nieuwe auto’s emissieloos. Dat is althans het streven. De fiscale voordeeltjes die bij de elektrificering van het wagenpark horen worden gedurende dat tijdspad uitgefaseerd.
 • Nederland wil op Europees niveau afspraken maken over belastingen op luchtvaart en een heffing op 'vervuilende vliegtuigen'. Komt daar te weinig uit, wordt er per 2021 een vliegbelasting ingevoerd.
 • De salderingsregeling, waarbij de door zonnepanelen opgewekte energie die is teruggeleverd aan het net mag worden verrekend op de energierekening, wordt per 2020 anders. Hoe precies is niet duidelijk. 
 • De belasting op gas gaat iets omhoog, en die op elektriciteit gaat iets omlaag. Daardoor wordt het aantrekkelijk voor huishoudens om hun huis van het gas af te halen. 

Remco de Boer, energie-onderzoeker: 'Doel voor industrie zeer optimistisch"

"Meer dan de afgelopen jaren, sinds de totstandkoming van het Energieakkoord in 2013, zal de focus komen te liggen op broeikasgas-reductie en wat minder op alleen meer duurzame energie.

"Vooral de 18 megaton reductie in de industrie - door broeikasgassen af te vangen en op te slaan - valt op. Die 18 megaton halen in 2030 in de industrie is zeer, zeer optimistisch. Onder meer in de petrochemie, die na de elektriciteitssector de grootste uitstoter is, is de ombouw van installaties zeer ingrijpend en moet die ruim van tevoren worden gepland. Zelfs 2030 is dan al relatief kort dag."

De Boer vult later aan: "Ik krijg steeds meer reacties uit de industrie die aangeven dat 18 Mton inderdaad voor hen absoluut niet haalbaar is." 

Marjan Minnesma, oprichter van actieclub Urgenda: 'Russisch roulette'

"Ik vind het goed dat het kabinet beweegt naar een emissieloos vervoer. Dat betekent dat we sneller gaan elektrificeren. De nadruk op de afvang en opslag van CO2 is negatief. Dat is veel te gemakkelijk: je hoeft als industrie namelijk niet te innoveren. De fossiele lobby denkt dan: we proppen het wel lekker in de grond."

Over het reductiedoel: "Wat politici en het Planbureau voor de Leefomgeving er nooit bij zeggen is dat 50 procent CO2-reductie in 2030 en 100 procent in 2050 ons niet onder de 1,5 graad opwarming houdt. We gaan dan namelijk eerst over die 1,5 graad heen en moeten vervolgens negatieve emissies (meer bomen planten etc.) realiseren in rest van de eeuw in de hoop dat weer omlaag te krijgen."

"Een hele onzekere strategie, waarbij we veel verliezen in de tussentijd. Ik zou geen Russische roulette willen spelen met de toekomstmogelijkheden van de volgende generaties en sneller CO2 reduceren."

Henri Bontenbal, strateeg bij netbeheerder Stedin: 'Blij met regeerakkoord'

"Deze coalitie legt een hele forse klimaatdoelstelling neer, die verankerd wordt in een klimaatwet. Als het nieuwe kabinet met deze plannen aan de slag gaat, wordt dit het groenste kabinet ooit."

"In het regeerakkoord staat een aantal maatregelen die heel goed zijn en waarmee we meteen aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld met het bouwen van aardgasloze woningen en het verduurzamen van bestaande woningen. Ook heel belangrijk is de ambitie voor CO2-reductie in de industrie die in dit regeerakkoord wordt neergelegd."

"Het is goed dat deze coalitie enerzijds een forse ambitie neerlegt en anderzijds ook de internationale context in de gaten houdt. In het verleden liet Nederland nogal eens haar klimaatbeleid afhangen van de rest van Europa. Deze coalitie legt nu zelf een stevige ambitie neer en zal in Europa proberen de ambitie ook omhoog te krijgen."

Kees Vendrik, hoofdeconoom van Triodosbank: 'Stop met de subsidiëring van de vervuiler'

Volgens Vendrik had de vergroening van het belastingstelsel veel drastischer gekund. Er komt een CO2-belasting, maar de opbrengsten daaruit zijn relatief laag, vindt Vendrik: "Als ik kijk naar de cijfers die daarbij gegeven worden,dan gaat het over iets meer dan een miljard. Dat is heel weinig. De totale belastingmix van de overheid loopt richting de 300 miljard."

"Laten we in elk geval eens beginnen met het stoppen met de subsidies die nu ook al uitgedeeld worden, in de vorm van fiscale vrijstellingen aan grote bedrijven. Dat de vervuiler niet wordt gesubsidieerd, dat zou ook al een hele belangrijke stap zijn. Dat zie ik allemaal niet terug."

 

 

Bron • RTL Z